IEFCON

ODTÜ mezunu Kurucu ve Danışmanlarımızın çoğunluğunun üye olduğu bir iletişim grubunun sahip olduğu tecrübe ve deneyimlerini başta ülkemiz olmak üzere, uluslararası projelerde kullanmak üzere kurulmuş yüzde yüz yerli sermayeli bir danışmanlık şirketidir.

Asset Management Asistance (AMA)

IEFCON Kurucuları mühendis kökenli olup,  uzun yıllar çeşitli sektörlerde Yüksek Teknoloji kullanan makineler konusunda endüstriyel üretim tesislerine hizmet vermişlerdir. Mevcut kadro yanı sıra her sektörde “outsourcing” yolu ile hizmet veren ekiplerimiz mevcuttur. Başlıca hizmet sektörlerimiz, sağlık, plastik, tekstil, metal ve ağaç işleme ekipmanlarıdır.

Son yıllarda Finans sektöründe görülen açık nedeniyle “Varlık Yönetimi” başlığı altında bu sektöre de hizmet verilmeye başlanmıştır. Amaç firmaların ihtiyaç duyduğu güvenilir, tarafsız, sorumluluk sahibi hizmetin sunulmasıdır. İlişkiler ticari ilişkinin yanı sıra birer partner olma mantığına dayanmaktadır.

 Birçok finans firmasına aynı hizmetlerin sunulması beraberinde bilgi havuzunun büyümesi gibi bir avantaj yaratsa da katı bir gizlilik prensibi hep ön planda yer almıştır.

Neden Varlık Yönetimi?

 Dünyada uluslararası yatırımlar ve faaliyetler arttıkça buna paralel olarak getirilen yeni düzenlemeler ve işlemler zorlaşmakta ve karmaşık bir hal almaktadır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi, uluslararası ticaretin artması bu alanda gerekli denetim ve kontrol faaliyetlerinin bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmasını, piyasanın güvenilirliği ve düzenli işlemesi açısından zorunlu kılmaktadır. 

 Bu çalışmaların yeterliliği ve kalitesi ancak bazı standartların oluşturulması ile sağlanabilir. Söz konusu standartlara uyumluluğun sübjektif olmaması için birlikte çalışılacak kişi ve kurumların da aynı standartlara ve mesleki yeterliliğe sahip, uygulamalarda genel kabul görmüş olmaları gerekir.

 Son yıllarda Finans sektöründe yaşanan skandallar, risk yönetimi, risk değerlemesi ve yeniden değerlendirme gibi konularda bağımsız, güvenilir ve yetkin kuruluşlardan yardım alma ihtiyacını doğurmuştur. Firmamız bu konudaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. 

Sektöre sağlayacağı katkılar :

Merkezi bir varlık yönetimi şirketi, gerekli uzmanlık kadrosunun oluşturulması, bilgi teknolojisinin sağlanması ve leasing kuruluşlarının yalnızca kendi faaliyetlerine odaklanmaları gibi konularda avantaj sağlamaktadır.

 Her leasing, kredilendireceği varlığın teknik değerlendirmesini, gerçekliğe uygun olup olmadığını ve daha sonra ise sorunlu varlıkların tasfiyesini kendi başına çözmeye çalışmak yerine, varlık yönetimi şirketlerinin desteğiyle birlikte bunu gerçekleştirmesi piyasanın etkinliğini arttıracaktır. Benzer varlıkların birlikte takip edilmesi sabit maliyetlerin payını düşürecek, oluşturulan kurumsal yapı iş görme maliyetlerini azaltacaktır.

 Finans firmaları için ekipmanın ikinci el değerliliği ve işlemin vadesi de fiyatlamayı etkileyen diğer bir faktördür. Müşterinin ileride zor duruma düşüp, ekipmanı geri olacağınız durumlara karşılık, ekipmanın yıllar itibariyle ikinci el değerliliğinin hesaplanıp fiyatlamaya konması gerekir. Müşteri normal bir müşteri olsa dahi, ekipman piyasada ikinci el olarak pek para etmeyen bir ekipman ise leasing şirketinin bunu fiyatlamaya koyup, fiyatını buna göre belirlemesi gerekir. Her müşterinin risk derecesinin farklı olması ve iyi derecelendirilmiş müşterinin daha avantajlı fiyat elde edebildiği gibi, her ekipmanın ikinci el değerliliğinin farklı olması da, kıymetli ekipmanların leasinginde müşteriye fiyat avantajı sağlayacaktır. Ayrıca işlemin vadesinin uzaması, ekipmanın ileriki yıllarda ikinci el değerliliğinin düşmesinden dolayı fiyatlamayı negatif etkileyecektir.

 Varlık yönetimi kuruluşlarının sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sayesinde varlıkların daha uygun bir fiyata elden çıkarılması sağlanarak bir yandan leasing kuruluşlarının alelacele “yok pahasına satış” yaparak önemli zararlara uğramaları önlenecek bir yandan da sektörün yeniden yapılandırma maliyetleri azaltılmış olacaktır.

 Varlık yönetimine gereken önemin verilmemesi kredi kullananların sahip olduğu kredi geri ödeme disiplininin azalmasına neden olabilmektedir. Varlıkların, uzmanlaşmış kuruluşlarca ve nesnellikle takibi ve tekrar değerlendirilmesi, kiracıların yükümlülüklerini yerine getirmelerinde teşvik edici bir unsur olacaktır.

 Bu anlamda kiralanacak varlık ve kiracı ile ilgili, gerek kiralamadan önce gerekse kiralamadan sonra yapılması gereken incelemeler Hizmet Alanlarımız başlığı altında detaylandırılmıştır.

Neden IEFCON Asset Management Asistance?

 Sahip olduğu deneyim, teknik bilgi ve prensip sahibi iş anlayışı nedeniyle bir iş partneri olarak göreceğiniz, teknik konularda güvenebileceğiniz bir firma olduğumuz iddiasındayız. Farklı firmalardan satın almaya ihtiyaç duyacağınız tüm teknik hizmetlerin teklif aşamasından başlayıp kiralama sonrasına kadar aynı adreste toplanması her iki taraf için birçok avantaj yaratacağına inanıyoruz. Sahip olduğumuz ekip ve işbirliği içinde olduğumuz sektöründe öncü firmaların da desteği ile sağlam bir teknik gücün sizi daha güçlü kılacağını ve hareket alanınızı genişleteceğini düşünüyoruz.

  

Hizmet Alanlarımız

Teklif Öncesi  :

Teklif aşamasında içerik anlamında Proforma İncelemesi   yapılmaktadır. Bu sayede Finans Firmasının tekliflendirmeye   değer olmayan, içerik anlamında riskli kalemler için zaman    kaybı önlenir.


Teklif Aşaması :  

Bu aşamada kredilendirme öncesinde riskin belirlenmesi amacıyla ekipmanın değerinin araştırılması, Üretici/Satıcı firmaların güvenirliliğinin belirlenmesi, ekipmanın yıllara   göre değer kaybının hesaplanarak riskin hesaplanmasına yardımcı olunması gibi kalemleri içerir. Bu sayede Finans  Firmasının en uygun teklifi vermesi ve kötü niyetli işlemlerden uzak tutulması sağlanır.     

 

Sözleşme Aşaması :

Gerekli görüldüğü durumlarda yatırım rakamına bağlı   olarak, planlanan yatırımın gerçekliğin   değerlendirilmesi ve risk   analizi yapılır. Bu amaçla Üretici, Satıcı ve Müşteriler yerlerinde  ziyaret edilir. Yatırım projesi ve getirileri, firmada yaratacağı  katma değer, firmanın pazardaki payı gibi veriler toplanarak yatırım riski konusunda rapor düzenlenir.


Teslim Aşaması :

Teslim edilen ekipmanın Kiralanan ekipman ile örtüşmesinin    kontrolü, teslim tutanağının tutulması, ekipmanın güncel konum    bilgisinin belirlenmesi gibi hizmetleri içerir. Ayrıca herhangi bir şekilde nakliye veya gümrük alanında meydana gelebilecek hasar durumlarında Finans firmasının zarar görmesini  engellemek amacıyla bilir kişi olarak danışmanlık yapılır.

 

Kiralama Sonrası :

Finans firmasının talebi doğrultusunda periyodik ziyaretler ile kiralamaya konu olan ekipmanın durumu, işlerliği ve konumu hakkındaki bilgiler güncel tutulur. Ayrıca talebe bağlı olarak periyodik  değer tespiti yapılır.


Yeniden Değerlendirme :

Sorunlu kiracılardan ekipmanların geri alınması   durumunda demontaj, nakliye ve depolama hizmetleri ekibimiz tarafından yapılır. Bekleyen ekipmanların bakımı yapılarak zaman içinde zarar görmesi engellenir. Satış kararı çıkması   durumunda pazarlaması yapılarak en uygun fiyata satılması sağlanır.


Değer Belirleme :

Müşteri tarafından “Sat Kirala” yöntemiyle kredilendirilecek   ekipmanın değerinin saptanması hizmet alanlarımızdandır. Bu değerleme yapılırken ekipmanın güncel durumu, model yılı,  ikinci el değeri, yeniden değerlendirme kıstasları gibi birçok  etken göz önüne alınacaktır.


İlkelerimiz 

Bağımsızlık

Çalışmalarımızı yürütürken ve görüşlerimizi oluştururken profesyonel yargımızı etkileyecek unsurlardan uzak objektif ve şüpheci bir yaklaşım uygulamak.


Dürüstlük

Çalışmalarımızı sunarken açık sözlü ve gerçekçi olmak.


Tarafsızlık

Önyargılara ve çıkar çatışmalarına izin vermemek.


Mesleki özen ve dikkat

Çalışmalarımızı özen, yetenek ve titizlikle yerine getirmek.


Gizlilik (Sır saklama)

Çalışmalarımızın sunulması sırasında elde edilen bilgilerin kuruma özel gizli kalmasını sağlamak.


Teknik Standartlar

Çalışmalarımızı hazırlarken ilgili teknik ve mesleki standartları yerine getirmek.